De Jager Tennis
Voorwaarden

Inschrijven // Voorwaarden

Algemeen

De termen zoals gehanteerd in deze algemene voorwaarden luiden als volgt:

 • De Jager Tennis: De onderneming De Jager Tennis, gevestigd te Beneden-Leeuwen, 6658 EW, aan de Perzikstraat 38, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58355723 (tevens opdrachtnemer).
 • Vereniging: de tennisvereniging c.q. organisatie die opdracht verleent aan De Jager Tennis voor het verrichten van werkzaamheden / diensten op het gebied van cursus.
 • Cursist: de natuurlijke persoon die opdracht verleent aan De Jager Tennis voor het verrichten van werkzaamheden / diensten op het gebied van cursus.
 • Trainer: de werknemer, dan wel ingeschakelde derde, die namens De Jager Tennis de werkzaamheden c.q. trainingen verricht.

Overeenkomst: de overeenkomst c.q. opdracht op basis waarvan De Jager Tennis haar werkzaamheden / diensten voor de vereniging en/of cursist verricht.

1. Toepasselijkheid.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, werkzaamheden, aanbiedingen, offertes en adviezen van De Jager Tennis.
 2. De toepasselijkheid van eventuele door de vereniging gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.

2. Inschrijving en overeenkomst.

 1. Alle aanbiedingen en offertes van De Jager Tennis zijn vrijblijvend. Alle aanbiedingen, tarieven en offertes gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten c.q. inschrijvingen.
 2. De overeenkomst m.b.t. een cursus c.q. tennisles tussen enerzijds De Jager Tennis en anderzijds de cursist en/of vereniging komt pas tot stand nadat de inschrijving c.q. opdracht door De Jager Tennis schriftelijk is aanvaard dan wel wanneer ondertekening van de overeenkomst heeft plaatsgevonden.
 3. Bij inschrijving voor deelneming aan een cursus c.q. tennisles verklaart de cursist deel te willen nemen aan de cursus, en verklaart deze zich akkoord met de algemene voorwaarden van De Jager Tennis.
 4. Lidmaatschap van een vereniging is verplicht bij deelname aan een cursus c.q. tennisles op het tennispark van die vereniging.

3. Algemene cursusinformatie.

 1. De cursustermijn is met de vereniging afgestemd en staat beschreven op het inschrijfformulier.
 2. Eén lesuur bestaat uit 60 minuten.
 3. Indien een lesgroep niet volledig gevuld kan worden, kunnen er wijzigingen worden aangebracht in het aantal lessen, de lesduur of in het lesgeld. Dit gebeurt altijd in onderling overleg en na instemming van de cursist.
 4. Voor aanvang van de cursus ontvangt zowel de vereniging als de cursist een overzicht van de planning.

4. Uitval en inhalen van lessen.

 1. Zonder bericht gaat de les altijd door. De trainer beoordeelt of een les wel of geen doorgang kan vinden. Indien de les uitvalt, licht de trainer alle cursisten z.s.m. persoonlijk (telefonisch of middels sms/app) in.
 2. Lessen die uitvallen door onwerkbaar weer, onbespeelbare banen of die vallen op een algemeen erkende feestdag, worden ingehaald in de daarvoor bestemde inhaalweken. Er worden maximaal 2 lessen door onwerkbaar weer ingehaald. De reguliere lestijden zullen dan (indien mogelijk) worden aangehouden.
 3. In elke cursus worden er minimaal 2 inhaalweken ingeroosterd. Inhaalweken zullen buiten de vakantieperiodes om worden ingeroosterd.
 4. Indien er meer lessen zijn uitgevallen dan het aantal inhaalweken, dan komen deze te vervallen en zullen niet worden ingehaald.
 5. Bij langdurig slecht weer zal geen restitutie plaatsvinden van het lesgeld.
 6. Lessen die door de trainer zelf worden geannuleerd (bijv. door ziekte o.i.d.) en er is geen mogelijkheid meer om de lessen in te halen in de daarvoor bestemde inhaalweken, zullen vanzelfsprekend worden vergoed aan de cursist.
 7. In geval van blessures, ziekte, verhuizing van de cursist etc. volgt geen restitutie van het lesgeld.
 8. Bij verhindering van de trainer mag De Jager Tennis de trainer, in overleg met de vereniging, laten vervangen door een daarvoor gelijkwaardig gekwalificeerd persoon. Hierbij rekening houdend met het doel van de vereniging. Voor de kosten van de vervanging zal De Jager Tennis zelf zorg dragen.
 9. In geval van langdurige afwezigheid van de cursist is het mogelijk de cursus over te dragen aan derden, mits van gelijkwaardig speelniveau en altijd in onderling overleg met de trainer.

5. Honorarium en kosten.

 1. De kosten voor het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst zijn (standaard) gebaseerd op een uurloon. De werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van de duur van de overeengekomen lesperiode vermenigvuldigd met het overeengekomen uurloon (incl. BTW). De tarieven staan vermeld op het inschrijfformulier.
 2. Tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe werkzaamheden c.q. inschrijvingen. De Jager Tennis is gerechtigd de tarieven tussentijds te wijzigen, al dan niet vanwege kostprijsverhogende factoren.

6. Betaling.

 1. Bij inschrijving verplicht de cursist zich tot betaling van de lesgelden. Bij voortijdige, dan wel tussentijdse afmelding, zal er geen restitutie van het lesgeld gegeven worden. Betaling van het verschuldigde lesgeld, zal plaatsvinden d.m.v. een automatische incasso. Hiervoor zal bij inschrijving een doorlopende machtiging verstrekt worden aan De Jager Tennis.
 2. Indien de cursist kiest voor maandelijkse incasso van het lesgeld zal de incasso maandelijks plaatsvinden rond de 26e van de maand, gedurende de lesperiode.
 3. Indien de cursist kiest voor eenmalige factuur voor de betaling van het lesgeld zal hiervoor eenmalig €7,50 aan administratiekosten in de prijs worden doorberekend. Declaratie geschiedt voor aanvang van de trainingscyclus en dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald.

7. Orde veiligheid en gedrag.

 • Het is tijdens de cursus niet toegestaan te eten of te roken.
 • Het is tevens verboden om onder invloed van alcohol of drugs op de cursus te verschijnen en/of tijdens de cursus alcohol of drugs te gebruiken.
 • Ook het in bezit hebben of verhandelen van drugs is ten strengste verboden.
 • De tennisleraar is verantwoordelijk en leidend voor het handhaven van de orde en de voor de vereniging geldende parkregels op en om de baan, voor, tijdens en na de cursus, alsmede het naleven van de algemeen maatschappelijk geldende normen en waarden.
 • De tennisleraar is verantwoordelijk en leidend voor de veiligheid op en om de lesbaan van de cursisten van De Jager Tennis.
 • Kinderen gebracht door een begeleider mogen nooit en te nimmer voor het einde van de les zonder begeleiding van het park afgaan, noch na de les zonder toestemming van een ouder / voogd het park verlaten met een - niet voor hen verantwoordelijke - derde persoon, tenzij anders door hen of ouder / voogd aangegeven.
 • Telefoneren of sms' en is tijdens de les niet toegestaan, tenzij het een noodgeval betreft.
 • Het is cursisten niet toegestaan tijdens de cursus met elkaar te handelen of te ruilen.
 • Ongewenste intimiteit jegens medecursisten of de tennisleraar (m/v) is op geen enkele wijze toegestaan.
 • Het is niet toegestaan geluid- of beeldopnamen te maken zonder toestemming van de tennisleraar.
 • Men behoort met respect om te gaan met het op de locatie geldend baanreglement.
 • Bij toegang tot de kantine tijdens de cursus dient men zich aan de parkregels omtrent gebruik te houden.
 • Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar de cursus of het tennispark.
 • Indien men met de fiets of de auto naar de cursus komt, dienen die in de daarvoor bestemde parkeermogelijkheden te worden geparkeerd.

8. Intellectueel eigendom.

 1. De Jager Tennis behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht c.q. de overeenkomst, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien.
 2. Het is de vereniging en/of cursist uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen beeldmateriaal, werkwijzen, adviezen, modellen en andere producten/diensten van De Jager Tennis, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd dat deze producten bedoeld zijn voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie.

9. Aansprakelijkheid.

 1. De vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel die De Jager Tennis, door welke oorzaak dan ook, gedurende de hiervoor omschreven werkzaamheden mocht komen te lijden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
 2. De Jager Tennis vrijwaart de vereniging bovendien voor elke aansprakelijkheid voor schade en/of letsel welke door hem wordt toegebracht aan derden gedurende de hiervoor omschreven werkzaamheden, alsmede voor eventuele boetes of naheffingen van belastingdienst of bedrijfsvereniging.
 3. De tennisleraar, noch De Jager Tennis, zijn aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de cursussen.
 4. Indien De Jager Tennis toch aansprakelijk mocht blijken te zijn voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van De Jager Tennis in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 5. Indien om welke reden dan ook de verzekeraar niet over zal gaan tot het verstrekken van een uitkering, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat gefactureerd is voor de overeenkomst, althans voor dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De Jager Tennis kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Jager Tennis aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan De Jager Tennis toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Jager Tennis.
 • De Jager Tennis is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
 • De Jager Tennis is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is als gevolg van overmacht als bedoeld in artikel 10.

10. Overmacht

 1. De Jager Tennis is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze overeenkomst, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Jager Tennis geen invloed kan uitoefenen doch waardoor De Jager Tennis niet in staat is zijn verplichtingen na te komen zoals extreme weersomstandigheden, ziekte van personeel, quarantaine, epidemieën, overheidsmaatregelen of wanprestatie door derden.
 3. In geval van overmacht zullen De Jager Tennis en de cursist(en) met elkaar in overleg treden om te bespreken welke mogelijkheden er zijn om te verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

11. Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten met De Jager Tennis is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van een geschil, daaronder begrepen een geschil, dat slechts door één der partijen als zodanig mocht worden aangemerkt, zullen partijen dit in eerste instantie trachten op te lossen door middel van bemiddeling.
 3. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zullen geschillen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.